Take a fresh look at your lifestyle.

കാ​ലം കാ​ത്തു വ​ച്ച പു​ര​സ്കാ​രം

ന്ദ്രസിനു വേണ്ടി കാലം കാത്തുച്ച പുസ്കാമാണിത്. സ്ത്രാങ്കാത്തിലൂടെ തിശീയ്ക്കു പിന്നിലെത്തി വിടെ നിന്നും ഭിനേതാവായി വെള്ളിവെളിച്ചത്തിലേക്ക് ന്നു റി നിബ്ദയാത്രയുടെ 36 ങ്ങ. സിനിയുടെ ഘോക്കാഴ്ചളി നിന്നും വിവാങ്ങളി നിന്നും ന്നു മാറി ഥാപാത്രങ്ങക്കായി ദാഹിച്ചു ജീവിക്കുന്ന രാ. റുദ്ദീ ഷാരിപ്പിച്ചതു പോലെയുള്ള ഥാപാത്രങ്ങ സ്വപ്നം ണ്ട ദ്ദേത്തിനു കിട്ടി ളൊരുക്കത്തിലെ പ്പുവാശാ രുക്ഷേ ത്തമൊരു ഥാപാത്രത്തിനൊപ്പമോ തിനേക്കാളേറെയോ മിച്ചു നിക്കുന്നതാണ്. തു തീരുമാക്കുന്നത് പ്രേക്ഷനാണ്. ങ്കിലും സിനിയുടെഹാഷ്ബുഷ്ലോത്ത് ഉൗറ്റം കൊള്ളാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്വപ്നവും ജീവിവുമാ സിനിയെ പ്രയിച്ച രു നുഷ്യനെ, നാ സാധാക്കാരനെ ല്ലെങ്കി സാധാക്കാനാ നെ പുസ്കാ നിമിതി ണ്ടെത്തുന്പോ, ത് ദ്ദേത്തിന്റെ പ്പബോത്തിനു കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം കൂടിയാകുന്നു

സിനിയിലെ മേക്കപ്പില്ലാത്ത ജീവിമാണ് തൊണ്ണൂറുളി ന്ദ്രസ് ന്ന നെ യാ സിനിയി യാപ്പെടുത്തിത്. പ്പോഴെല്ലാം യാളിയെ വോളം ചിരിപ്പിക്കു മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ക്ഷേ തിവായി വീണു കിട്ടി കോമാളി ഥാപാത്രങ്ങളായി ത്താടുന്പോ ന്നെ മേക്കപ്പിനുള്ളി, ചാളി ചാപ്ലിനെ പോലെ ഷ്ടപ്പാടുളുടെ രു ജീവിതം ളിപ്പിച്ചു ച്ചിരുന്നു. ഷ്ടപ്പാടു കുട്ടിക്കാലം മു ശീമായിരുന്നു. കൂലിപ്പണിക്കാനാ ച്ഛന്റെ രുമാനം മാത്രം കൊണ്ട് ഴിഞ്ഞിരുന്ന ഴുക്കളുള്ള കുടുംബം.

നാലാം ക്ലാസിലെത്തിപ്പോ മൂത്തരൊക്കെ ണിക്കു പോയിത്തുങ്ങി. രെ പിതുന്ന് നാലാം ക്ലാസി ഠിത്തം നിത്തി മ്മാന്റെ തുന്നക്കയി ജോലിക്കുറി. പ്പോഴും ഭിമെന്ന മോത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ചു. യ്ക്കൊക്കെ നാങ്ങളി ഭിയിച്ചു. പിന്നീട് സ്ത്രാങ്കാത്തിലൂടെ സിനിയിലെത്തി. സ്ത്രാങ്കാത്തിനൊപ്പം ചെറി ചെറി വേങ്ങ ചെയ്തു. കോഡി ഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ന്ദ്രസ് ന്ന മെല്ലെ മെല്ലെ യാളിയുടെ സി ചുടുപ്പിച്ചു. ക്ഷേ പ്പോഴും തിവ് കോഡി ഥാപാത്രളായി മാറി വെള്ളിത്തിയി ജീവിക്കാനായിരുന്നു ങ്ങളുണ്ടാത്.

പ്പോഴൊക്കെ മിച്ച ഥാപാത്രങ്ങക്കു വേണ്ടി ഗ്രഹിച്ചു, സിനിയെ ന്നു കൂടി മുറുകെപിടിച്ചു.ടി.​വി ന്ദ്രന്റെ ഥാശേ ന്ന സിനി തൊട്ടാണ് ന്ദ്രസിനെ തേടി ഭിസാധ്യയുള്ള റോളു ത്തിത്.

വിപ്പും വേയുമില്ലാത്ത ഥാപാത്രങ്ങളി തുരെ ച്ചിപ്പെട്ട , ള്ളിലെ വിപ്പും വേയും സിനിയിലെ ള്ളന്റെ ഥാപാത്രത്തിലേക്കു ന്നിവേശിപ്പിച്ചു. ’ണ്ണും ട്ടു കാത്തിരുന്നിട്ടും..’ ന്നു തുങ്ങുന്ന ഥാശേനിലെ ഗാരംത്ത് ള്ളു നീറ്റുന്ന ഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷ വേയോടെ തിരിച്ചറിയുയായിരുന്നു; പ്പം വേഷം ഭിയിച്ച ന്റെ ന്നാട്ടത്തെയും. പിന്നെയിങ്ങോട്ട് ക്യാക്ട റോളുളുടെ രൊഴുക്കു ന്നെയായിരുന്നു ന്ദ്രസിലേക്ക്. ണ്‍​റോതുത്ത്, ലീ, മീ തുങ്ങി ളൊരുക്കം രെയെത്തി നിക്കുന്ന മീകാചിത്രങ്ങളിലൂടെ ന്ദ്രസ് ന്ന ന്റെ ഭി വിസ്മത്തെ സ്വാ നുവിച്ചു.

ടുവി സംസ്ഥാ പുസ്കാരം തേടിയെത്തിതിനു ശേവും ഥാപാത്രങ്ങക്കു വേണ്ടി വേത്തോടെയുള്ള ന്റെ കാത്തിരിപ്പു തുരുയാണ്. തു കൊണ്ടാണം റ്റാക്കും യാനാവാത്തത് ന്ദ്രസിനു ഴിയുന്നത്; ഞാനിപ്പോഴും തുങ്ങിയിട്ടല്ലേയുള്ളൂ..

Leave A Reply

Your email address will not be published.